اطمینان شما آغاز تعهد ماست
parsfelezcoltd @ gmail.com

۰۲۱۳۳۹۱۸۳۳۶ - ۰۲۱۳۳۹۲۶۹۷۹
۰۲۱۸۸۹۵۸۷۵۵ - ۰۲۱۸۹۷۸۹۷۵۰

تامین انواع قطعات صنعتی آلیاژی
parsfelezcoltd @ gmail.com
۰۲۱۳۳۹۱۸۳۳۶ - ۰۲۱۳۳۹۲۶۹۷۹
۰۲۱۸۸۹۵۸۷۵۵ - ۰۲۱۸۹۷۸۹۷۵۰

سرمایه ما اطمینان شماست
parsfelezcoltd @ gmail.com
۰۲۱۳۳۹۱۸۳۳۶ - ۰۲۱۳۳۹۲۶۹۷۹
۰۲۱۸۸۹۵۸۷۵۵ - ۰۲۱۸۹۷۸۹۷۵۰

تامین انواع قطعات صنعتی آلیاژی
parsfelezcoltd @ gmail.com
۰۲۱۳۳۹۱۸۳۳۶ - ۰۲۱۳۳۹۲۶۹۷۹
۰۲۱۸۸۹۵۸۷۵۵ - ۰۲۱۸۹۷۸۹۷۵۰