تست و بازرسی

تمامی اقلام وارداتی این شرکت با مشاوره گرفتن از دفاتر بازرسین بین المللی مانند SGS از زمان تولید و حمل و پس از آن با وجود استاندارد اجباری در قوانین واردات ایران دارای مدارک شناسایی تست و بازرسی میباشد . علاوه  بر آن امکانات  هایدرو تست و شل تست موجود در کارگاه این شرکت تست در حضور برخی اقلام حساس را امکان پذیر میسازد .

بازرسی های انجام شده از طرف این شرکت طبق قراردادهای کارفرایان حوضه های نفتی و گازی با شرکتهای مانند SGS - اریا SGS  -  تکینکو -  ایرانیان - شرکت تنظیم - مرکز تست و انالیز رازی - GL- جوش ایران - جهاد تحقیقات.

منطبقات فنی و کیفی کالاهای ارائه شده این شرکت با بازرسین فنی زمینه ساز ارسال سریع  کالای با کیفیت میباشد .